Reverz

ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ, ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, UPUŠTĚNÍ OD VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ A SVOLENÍ K POUŽITÍ OBRÁZKŮ

Na akci doneste vyplněný a podepsaný reverz, který můžete stáhnout na následujícím odkaze: www.strasidelnastezka.cz/Reverz.pdf

V souvislosti s účastí mé osoby (dále jen “já”, “mou” nebo “mě”) na akcích pořádaných Ondřejem Pousteckým (V Tejnecku 604, 53701 Chrudim, IČ: 88223132), zejména pak Strašidelné stezky a Zombie Walk Brno a Zombie Walk Ostrava (dále jen Události), jménem svým uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:

(1) Existuje riziko zranění souvisejícího s aktivitami prováděnými Účastníky během každé Události, které může zahrnovat např.: podvrtnutí; natažení; výjimečně zlomeniny; zranění způsobená horkem nebo zimou, včetně popálenin otevřeným ohněm, zranění související s horkem a podchlazení; psychické vypětí a leknutí; stresové situace;  zranění související s činy nebo opomenutími jiných účastníků Události nebo vozidel; nehody během např. pádu z výšky z nepozornosti, improvizovaného performance; srdeční infarkt apod. I když pravidla, vybavení a osobní kázeň mohou toto riziko snížit, stále přetrvává riziko zranění.

(2) PO ZÍSKÁNÍ VŠECH INFORMACÍ O UDÁLOSTI, JMÉNEM SVÝM, JÁ (níže podepsaný) VĚDOMĚ, DOBROVOLNĚ A SVOBODNĚ PŘIJÍMÁM VŠECHNA TATO RIZIKA, ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ, I POKUD VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI, JEDNÁNÍ ČI OPOMENUTÍ OSOB ZPROŠTĚNÝCH ODPOVĚDNOSTI, viz definice v tomto dokumentu, či jiná, a přebírám plnou odpovědnost a přijímám všechna rizika související s účastí mé osoby v Události.

(3) Vědomě a dobrovolně souhlasím podrobit se všem uvedeným a stanoveným podmínkám (které mi byly zpřístupněny) týkajícím se účasti Účastníka v Události. Pokud však během své účasti na Události zpozoruji neobvyklé nebo značné riziko, upustím od účasti, a na toto nebezpečí upozorním nejbližšího funkcionáře Události (Pořadatel nebo organizátor).

(4) V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony se jménem svým (připadá-li tato možnost v úvahu), a také našich jednotlivých dědiců, nástupců, manželů, partnerů, vykonavatelů závěti nebo nejbližších příbuzných, navždy ZŘÍKÁM NÁROKŮ, ZPROŠŤUJI ODPOVĚDNOSTI A UPOUŠTÍM OD NÁROKŮ VŮČI výše zmíněnému Ondřeji Pousteckému, A PŘÍSLUŠNÝM MAJITELŮM ČI PROVOZOVATELŮM MÍST KONÁNÍ a jejich jednotlivým majitelům, vedoucím, ředitelům, zaměstnancům, smluvním partnerům, zástupcům, agentům a pobočkám, a, je-li to relevantní, přímým či nepřímým mateřským nebo dceřiným společnostem, předchůdcům, nástupcům, dědicům, právním zástupcům, mediálním partnerům, spolupracujícím charitativním organizacím, sponzorům nebo poskytovatelům zdravotní péče, kteréhokoliv z výše uvedených (dále jen souhrnně “Osoby zproštěné odpovědnosti”), V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLIV SOUDNÍMI SPORY, NÁROKY ČI ZTRÁTAMI A JAKÝMIKOLIV ÚRAZY, INVALIDITOU NEBO ZTRÁTAMI ČI POŠKOZENÍM MAJETKU NEBO LIDSKÉHO ZDRAVÍ, A V SOUVISLOSTI S MOU ÚČASTÍ NEBO ÚČASTÍ MÉHO SVĚŘENCE NA UDÁLOSTI, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ OSOB ZPROŠTĚNÝCH ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÝCH PŘÍČIN. Dále souhlasím, že odškodním, budu bránit a chránit Osoby zproštěné odpovědnosti před jakoukoliv odpovědností za škodu, náklady, nároky nebo škodami vyplývajícími z účasti Účastníka na Události nebo v souvislostí s touto, včetně např. odůvodněných nákladů právního zastoupení.

(5) Jménem svým potvrzuji a stvrzuji, že: jsem starší 18 let a v souladu se zákonem podepisuji svým jménem; Účastník není nemocný, zraněný ani netrpí jinými neduhy, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnou účast na Události; Účastník je fyzicky zdatný a dostatečně připravený k účasti ve všech aktivitách souvisejících s Událostí; a Účastník musí mít ke dni konání Události platné lékařské/zdravotní pojištění, a to buď individuálně nebo v rámci organizace. Potvrzuji, že jako Účastník si jsem vědom a znám rizika spojená s účastí na Události a že se jako Účastník Události účastním dobrovolně.

(6) Jménem svým souhlasím s poskytnutím první pomoci, a jiné lékařské péče a souvisejících služeb, včetně evakuace/přepravy, v případě zranění nebo onemocnění v souvislosti s účastí na Události, a zároveň tímto Osoby zproštěné odpovědnosti zprošťuji všech závazků a zavazuji se odškodnit veškeré nároky vyplývající z uvedeného ošetření nebo služeb. Dále souhlasím a zavazuji se získat, poskytnout a svolit, připadá-li tato možnost v úvahu, užít, a zveřejnit mé osobní zdravotní informace těmto poskytovatelům, v souvislosti s poskytováním služeb či péče (léčby), a podepsat dodatečné dokumenty, které tito poskytovatele mohou požadovat v souvislosti s těmito informacemi či službami.

(7) Osoby zproštěné odpovědnosti si vyhrazují právo, dle jejich uvážení, odložit, zrušit nebo změnit Událost v důsledku povětrnostních podmínek či jiných okolností, které jsou mimo kontrolu Osob zproštěných odpovědnosti a které mohou mít vliv na zdraví a nebo bezpečnosti Účastníků. Pokud bude Událost zrušena z těchto důvodů, není Ondřej Poustecký povinnen vrátit registrační poplatky žádnému Účastníkovi.

(8) Jménem svým uděluji neodvolatelné a neomezené svolení, aby Osoby zproštěné odpovědnosti použily, reprodukovaly, prodávaly, šířily a distribuovaly jakékoliv fotografie, obrázky, videonahrávky, filmy, nahrávky či jakékoliv jiné vyobrazení Účastníka, mě nebo mého Svěřence během účasti na Události či souvisejících aktivitách, a to k odůvodnitelným marketingovým účelům a opakovaně, a beru na vědomí, že Účastník nebude mít v souvislosti s výše uvedeným nárok na jakoukoliv náhradu. Dále zároveň uděluji Osobám zproštěným odpovědnosti neodvolatelné a bezpodmínečné svolení k filmování, pořizování videonahrávek a zaznamenávání Účastníka na Události, a k jejich případnému následnému televiznímu vysílání, prodeji, distribuci a dalšímu použití, a to tak, jak Osoby zproštěné odpovědnosti uznají za vhodné. Toto svolení musí zahrnovat poskytnutí neomezených a neodvolatelných práv Osobám zproštěným odpovědnosti, bez jakékoliv náhrady pro Účastníka, použít, reprodukovat či vysílat Účastníkovo jméno, přezdívku, obrázek, vyobrazení, hlas, fotografii, faksimili podpisu a životopisné informace, v souvislosti s Událostí. Stvrzuji, že Osoby zproštěné odpovědnosti získávají celosvětově neomezené právo k uplatňování autorských práv, k použití, opakovanému použití, publikování, opakovanému publikování, vysílání a jiné distribuci vyobrazení či informací o Účastníkovi, a všech či některých částí Události, ve kterých se Účastník může objevit, ve všech rádiových, síťových, kabelových a lokálních televizních programech, v jakýchkoliv tištěných materiálech nebo v jiném formátu či na jiném nosiči (včetně elektronických nosičů dat), které jsou známé nyní nebo budou objeveny v budoucnosti, a to opakovaně a bez náhrady pro Účastníka.

(9) Výměnou za právo účastnit se Události, Účastník zprošťuje odpovědnosti a zavazuje se neuplatňovat vůči Osobám zproštěným odpovědnosti žádné současné či budoucí nároky týkající se účasti Účastníka na událostech pořádaných Osobami zproštěnými odpovědnosti, včetně této Události, a to jak Účastníkem, tak jeho/jejími dědici, nástupci, manželi, partnery, vykonavateli poslední vůle a nejbližších příbuzných.

(10) Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Zřeknutí se nároků, zproštění odpovědnosti, upuštění od vymáhání nároků a svolení k použití obrázků (“Reverz”) stane, rozhodnutím soudu s příslušnou jurisdikcí, v jakémkoliv ohledu neplatné nebo nevykonatelné, pak, v plném rozsahu povoleném příslušnými zákony, zůstává platnost a účinnost všech ostatních ustanovení tohoto dokumentu nedotčena.

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE JEHO PODPISEM JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO PODPIS JSEM UČINIL SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ.

Na akci doneste vyplněný a podepsaný reverz, který můžete stáhnout na následujícím odkaze: www.strasidelnastezka.cz/Reverz.pdf